Senior Infants Sports Day

Some photos of Senior Infants enjoying Sports Day